Buka u životnoj sredini

OCENA BUKE

Merenje širokopojasnih parametara i frekvencijska analiza predstavljaju osnovu za izračunvanje merodavnog nivoa buke (Lr) koji se koristi za objektivnu ocenu uticaja buke na čoveka u skladu sa standardom ISO 1996-2. Merodavni nivo predstavlja meru izloženosti buci sa uračunatim faktorima koji bitno utiču na ometajući karakter buke. Osnovni parameter koji se direktno meri je kontinualni A ponderisani ekvivalentni nivo zvučnog pritiska (LAeq). Merodavni nivo se, u opštem slučaju, računa po formuli:   Lr = LAeq + KI + KT + KR + KS ; gde su:   KI – penal za prisutne impulse KT – penal za prisutne tonove KR – penal za doba dana KS – penal (pozitivan ili negativan) za specifičnost izvora buke i situacije

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Kategorija:

Opis

MONITORING BUKE

Monitoring buke se može definisati, tumačiti i primenjivati na različite načine. Generalno, svako kontinulano merenje u dužem vremenskom periodu i bez prisustva operatera, predstavlja monitoring buke. Prema trajanju kontinulanog intervala merenja, monitoring može biti kratkoročni (nekoliko dana), srednjoročni (nekoliko nedelja) ili dugoročni (nekoliko meseci, pa čak i više godina). Prema načinu montaže merne opreme (monitoring terminala), monitoring može biti permanentni (kada se monitoring terminal trajno instalira na jednoj lokaciji), polupermanentni (povremeno premeštanje terminala) i mobilni monitoring (česta promena merne lokacije). Za permanentni i polupermanetni monitoring je neophodno obezbediti lokaciju, uslove za bezbedno I ispravno fiksiranje opreme, izvor kontinualnog napajanja I tome slično. Mobilni monitoring podrazumeva jednostavno i brzo premeštanje opreme od jedne do druge merne lokacije i višednevnu autonomiju rada (bez potrebe za eksternim napajanjem).   Primena monitoringa buke je veoma raznovrsna: – validacija i kalibracija strateških mapa buke – provera opravdanosti mera za sproveđenje akcionih planova za smanjenje buke – primena zakonske regulative (nadzor premašenosti propisanih graničnih vrednosti nivoa buke) – nadzor i kontrola buke na osetljivim mestima (bolnice, zone odmora…) – rešavanje žalbi građana – kontrola buke  u toku specifičnih događaja (koncerti, festivali…)   Prema karakterističnim izvorima buke, monitoring buke obuhvata: – gradska jezgra – aerodrome – glavne drumske saobraćajnice – glavne železničke saobraćajnice – industrijske komplekse

 

MAPIRANJE I PREDIKCIJA BUKE

Osim merenjem, nivo buke se može odrediti i proračunom. Proračun nivoa buke se naročito koristi u postupku izrade strateških karata buke radi prikaza raspodele nivoa buke na većoj teritoritoriji, kao što su gradovi ili aerodromi. Algoritmi za proračun su uskladjeni sa standardima EU direktive za buku 2002/49/EC i zavise od tipa izvora buke koji su obuhvaćeni mapiranjem (industrija, drumski, železnički ili avio saobraćaj).   Osim za izradu mapa buke, proračun može biti koristan i u sledećeim situacijama:   – predikcija nivoa buke za buduće scenarije (izgradnja novih puteva, saobraćajnica, stambenih ili    industrijskih objekata…) – analiza uticaja specifičnih izvora buke kada to nije moguće utvrditi merenjem (na primer, ocena    industrijskog izvora buke u okruženju visokog pozadinskog nivoa koji je posledica obližnje prometne    saobraćajnice) – odabir optimalnog urbanističkog plana razvoja ili optimalnih mera za redukciju buke poređenjem    različitih scenarija

Možda će vam se svideti …