TERMINALI ZA MONITORING BUKE

Za potrebe kratkoročnog ili dugoročnog kontinualnog merenja buke (i vibracija) bez prisustva operatera možete koristiti lako prenosive portabl monitoring terminale (za merenja u periodu nekoliko dana/nedelja) ili permanentne terminale koji se postavljaju na određenoj lokaciji u dužem periodu (više meseci/godina). Monitoring buke omugućava: potvrdu usklađenosti za regulativom i izbegavanje prekoračenja dozvoljenih graničnih vrednosti, kontrolu buke uključujući mere za smanjenje njenog uticaja i kalibraciju mapa buke.

Sistemi za monitoring buke

SISTEMI ZA MONITORING BUKE

Nudimo vam širok izbor proizvoda i usluga za monitoring i upravljanje bukom u životnoj sredini, kao pomoć za optimizaciju vaših poslovnih aktivnosti, efikasnije ispunjenje zahteva regulative i bolju komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama. Razvili smo namenske sisteme za upravljanje bukom na aerodromima, u gradovima, na prometnim saobraćajnicama, u različitim industrijskim okruženjima ili mestima posebne namene, kao što su muzički festivali, gradilišta ili bolnice.

Programi za modelovanje buke

PROGRAMI ZA MODELOVANJE BUKE

Za izradu mapa buke u skladu sa EU Direktivom 2002/49/EC, modelovanje, poračun i predikciju buke preporučujemo naš softverski paket Predictor-LimA koji omogućava efikasan rad bez obzira na obim projekta (veličina modela, broj i tip izvora buke, broj i tip objekata u modelu…) i akustičku kompleksnost situacije koja se modeluje.