Za izradu mapa buke u skladu sa EU Direktivom 2002/49/EC, modelovanje, poračun i predikciju buke preporučujemo naš softverski paket Predictor-LimA koji omogućava efikasan rad bez obzira na obim projekta (veličina modela, broj i tip izvora buke, broj i tip objekata u modelu…) i akustičku kompleksnost situacije koja se modeluje.

Prikazan jedan rezultat