Brüel & Kjær

Raznovrsna paleta Brüel & Kjær prenosnih instrumenata klase 1 omogućava izbor fonometra koji će u potpunosti odgovarati vašim potrebama, bilo da se radi o jednostavnim merenjima osnovnih širokopojasnih parametara, merenjima nivoa zvuka po oktavnim ili tercnim frekvencijskim opsezima, naprednim merenjima za analizu buke u životnoj i radnoj sredini ili sofisticiranim merenjima u gradjevinskoj akustici.

Analizator humanih vibracija je prenosni sistem za merenje i ocenu uticaja humanih vibracija. Dizajniran je tako da ispunjava zahteve za merenje, ocenu i smanjenje uticaja vibracija na radnike koji su izloženi vibracijama, u skladu sa EU direktivom 2002/44/EC i međunarodnim standardima: ISO 8041-2005, ISO 2631-1997 i ISO 5349-2001.

Terminali za kontinuirana, dugoročna merenja bez nadzora, specijalno dizajnirani mikrofoni za precizna i pouzdana merenja u svim meteorološkim uslovima, programi za proračun i predikciju buke, programi za integrisano upravljanje podacima, čine jedan celovit sistem za potpunu kontrolu i upravljanje bukom u životnoj sredini u skladu sa EU direktivom 2002/49/EC.

PULSE je višekanalna, višenamenska, modularna platforma za merenje i naprednu analizu zvuka i vibracija. PULSE sistem je proistekao iz bogatog iskustva i inovativnog istraživanja Brüel & Kjær -a tokom više od 60 godina, a veliki broj programskih aplikacija i hardverskih konfiguracija čine ga najpopularnijim analizatorom u Svetu.

Višedecenijsko iskustvo i bogato tehničko-ekspertsko znanje Brüel & Kjær -a postavili su visoke standarde kvaliteta u proizvodnji sistema za kalibraciju, bilo da se radi o sistemu za primarnu kalibraciju koji koriste primarne nacionalne laboratorije ili referentne laboratorije za kalibraciju laboratorijskih mikrofona, sistemu za sekundarnu kalibraciju fonometara ili sistemu za kalibraciju akcelerometara i senzora brzine vibracija.

Kvalitet i validnost merenja zvuka i vibracija u najvećoj meri zavise od izabranog senzora. Za precizna i pouzdana merenja Brüel & Kjær Vam nudi veliki izbor mikrofona, akcelerometara, senzora sile, čekića za pobuđivanje struktura, beskontaktnih senzora, pojačavača za kondicioniranje signala, kablova i drugog pribora.

Zbog zahteva korisnika za što većim kvalitetom zvuka, akustičke performanse mobilnih telefona, zvučnika, slušnih aparata,mikrofona itd., postaju sve značajnije. Bogato iskustvo Brüel & Kjær-a u oblasti telekomunikacija i audio-tehnike omogućava Vam širok izbor opreme za elektroakustička merenja.

Merenja u građevinskoj akustici podrazumevaju upotrebu zvučnika i pojačavača zvučne snage da bi se ispunili zahtevi odgovarajućeg standarda (na primer, ISO140). Brüel & Kjær oprema je optimizovana za građevinsku akustiku i uključuje omnidirekcione zvučnike i tapkalicu.

Ako se bavite dizajniranjem, razvojem ili proizvodnjom komponenata i proizvoda, možete ispuniti zahteve kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima, kao što su: DIN, ISO, BS, MIL, IEC i ASTM tako što ćete obavljati različita vibraciona testiranja. Nudimo Vam kompletnu opremu za sve vrste ovih testiranja koja uključuje i pretvarače, sisteme za analizu, vibratore i kontrolere.