Protector tip 7825

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

Protector tip 7825 je softver baziran na prepoznatljivom Windows okruženju i upotrebljava se se za post-procesiranje, predikciju i arhiviranje podataka o izloženosti buci. Koristi se za rad sa čitavom familijom Brüel & Kjær fonometara i dozimetara buke.
Protector omogućava brzo prebacivanje profila izmerenih uzoraka buke za specifična radna mesta i radnike na osnovu čega se izračunava izloženost buci radnika na tim mestima. U slučaju kada su raspoloživa samo merenja na radnim mestima, a radnici se premeštaju u toku rada, Protector kombinuje merenja na tim radnim mestima i raspored kretanja radnika, odnosno uzima u obzir promenu radnog mesta i odgovarajuće merne uzorke i izračunava izloženost radnika buci.


PRIMENA:

- Poređenja izmerenih, izračunatih i dozvoljenih vrednosti izloženosti radnika buci
- Jedinstvena baza podataka na nivou cele organizacije o bezbednosti i zdravlju na radu sa aspekta izloženosti buci
- Identifikacija radnih zona i poslova sa visokom izloženošću buci radi preduzimanja mera za smanjenje buke

KARAKTERISTIKE:

- Uvoz izmerenih podataka iz Brüel & Kjær fonometara i dozimetara buke i drugih softvera za procesiranje buke.
- Sistematičan grafički i tabelarni prikaz podataka koji se mogu prebacivati u druge Windows programe (Excel, Word)
- Mogućnost pridruživanja različitih izvora buke radnicima u skladu sa njihovim dnevnim radnim rasporedom
- Jednostavno prebacivanje podataka između direktorijuma u okviru Protector projekta pomoću ''drag-and-drop'' funkcije.
- Usklađenost sa standardom ISO 9612.2