Aerodromska buka

Aplikacija

Zahtevi za smanjenjem aerodromske buke i smanjenjem emisije ugljen-dioksida doveli su do stroge zakonske regulative koja propisuje obavezan monitoring buke na aerodromima. Sve veći zahtevi za očuvanjem životne sredine predstavljaju glavnu prepreku proširivanju aerodromskih kapaciteta.

 

Monitoring buke i kvaliteta vazduha (emisije ugljen-dioksida) omogućava:
- Primenu propisane regulative
- Minimizaciju uticaja buke vazduhoplova
- Ostvarivanje bezbednosti i efikasnosti svih operacija na aerodromu što za direktnu posledicu ima smanjenje emisije ugljen-dioksida
- Efikasno rešavanje žalbi na aerodromsku buku
- Poboljšanje imidža aerodroma u javnosti
- Predikcija i optimizacija avio-saobraćaja