Vibracije u životnoj sredini

Aplikacija

Vibracije tla i zgrada predstavljaju neželjeni efekat teškog transporta (kamioni, vozovi) i velikih građevinskih mašina i opreme. Vibracije koje nastaju na ovaj način neophodno je meriti iz dva osnovna razloga: ocena potencijalne materijalne štete i ocena ometanja (uticaj na zdravlje i životni komfor). Obično se ispituje ometanje vibracijama, jer su u pitanju mnogo niži nivoi u odnosu na nivoe vibracija koji mogu izazvati materijalna oštećenja. Zbog toga se merenja vrše u zgradama u tačkama ''ulaska'' vibracija u ljudsko telo.
Uputstvo za ocenu izloženosti vibracijama u zgradama propisuje da se merenja vrše u tri medjusobno normalna pravca na površini na koju se ljudsko telo oslanja. Propisani merni parametri su VDV (doza vibracija) ili RMS (efektivna vrednost) ubrzanja vibracija sa frekvencijskom ponderizacijom za svaki od tri pravca merenja.

TIP

SOFTWARE

 

PRILOZI

 

LINKOVI