Prenosni analizator tip 2250

B&K - Fonometri i dozimetri buke

Prenosni analizator tip 2250 podržava veliki broj programskih modula za različite vrste merenja: merenje tercnih i oktavnih spektara, prikupljanje podataka sa vremenskim profilom buke (logging), snimanje zvučnog zapisa merenog signala, merenje vremena reverberacije, građevinska akustika, FFT analiza itd...
Različite kombinacije programskih modula i napredni hardver instrumenta omogućavaju precizna i pouzdana merenja u životnoj i radnoj sredini ali i u industrijskom okruženju.
U svakom trenutku možete nadograditi instrument novim programskim modulima i proširiti vaše mogućnosti za merenje i analizu. Dodatne aplikacije se isporučuju kao licence koje se lako instaliraju i mogu se koristiti u bilo kojoj kombinaciji.


PRIMENA:

• Merenje i monitoring buke u životnoj sredini
• Merenje i ocena buke u radnoj sredini
• Kontrola kvaliteta proizvodnje
• Merenja zvuka klase 1 prema najnovijim međunarodnim standardima
• Frekvencijska analiza zvuka u realnom vremenu u oktavnim (1/1) ili tercnim (1/3) pojasnim opsezima
• Merenje i analiza spektara i širokopojasnih parametara u zavisnosti od vremena (logging)
• Merenje vremena reverberacije
• Građevinska akustika
• FFT analiza zvuka i vibracija
• Dokumentovanje merenja korišćenjem tekstualnih i govornih komentara
• Dokumentovanje merenja pomoću zvučnog zapisa merenog signala

KARAKTERISTIKE:

• Dodirno-osetljivi ekran visoke rezolucije u boji
• Mogućnost pamćenja podataka na SD memorijskim karticama
• Integrisani USB i LAN interfejs za povezivanje sa računarom
• Jedinstveni dinamički opseg veći od 120 dB
• Linearni širokopojasni frekvencijski opseg: od 3Hz do 20 kHz
• Mogućnost prikupljanja širokopojasnih parametara i spektara i pamćenja vremenskog profila buke radi kasnije analize
• Mogućnost pamćenja zvučnog zapisa merenog signala
• Mogućnost daljinskog upravljanja i prenosa podataka (3G, Wi-Fi...)
• Uz instrument se isporučuje i PC program za arhiviranje i pregledanje merenja, izvoz u MS aplikacije (Excel) i generisanje izveštaja
• Automatska detekcija vetrobrana i automatska korekcija osetljivosti za vetrobransku karakteristiku
• Robustan, zaštitno kućište IP44


SOFTVERI ZA POSTPROCESIRANJE

Svaka isporuka tipa 2250 uključuje je i PC softver BZ 5503 za transfer, arhiviranje i izvoz podataka, daljinsku kontrolu rada instrumenta i održavanje softvera (na primer, instalacija licenci i ažuriranje). PC Softveri za dalju obradu podataka koji se mogu posebno naručiti su: 7815 Noise Explorer za pregledanje i arhiviranje podataka na sistematičan i jednostavan način, 7820 Evaluator za naprednu analizu buke u životnoj sredini i 7825 Protector za analizu buke u radnoj sredini.

PROGRAMSKI MODULI
Sve konfiguracije 2250 sadrže osnovni, fonometarski program BZ7222 koji ga čini modernim fonometrom klase 1. Analizator tip 2250 ispunjava zahteve najnovijih standarda, kao što je IEC 61672-1. Čak i u najosnovnijoj konfiguraciji, tip 2250 sadrži veliki broj predefinisanih postavki za merenja i prikaz koja su prilagođena specifičnim zahtevima.
Sve karakteristike koje čine rad sa analizatorom tip 2250 jednostavnim i pouzdanim su sadržane u osnovnom programu (BZ7222), na primer, davanje govornih ili pisanih komentara u toku merenja i automatska detekcija vetrobrana. Ovaj program, takođe uključuje i poluautomatski postupak kalibrisanja koji se sastoji iz dva jednostavna koraka: uključiti kalibrator i dodirnuti polje Kalibracija na ekranu.
Programski moduli na analizatoru tip 2250 se mogu posmatrati kao blokovi opcionih funkcija koje se mogu aktivirati licencnim kodovima. Neki od opcionih programskih modula su:
Program frekvencijske analize, omogućava analizu u realnom vremenu oktavnih (1/1) i tercnih(1/3) pojasnih opsega u širokom frekvencijskom opsegu sa dinamičkim opsegom od nivoa praga šuma do 140 dB u svakom pojedinačnom opsegu.
Program za prikupljanje (logging), omogućava izbor parametara koji se prikupljaju u intervalima od 1 s do 24 h. Svi širokopojasni parametri mogu biti prikupljeni. Ako je aktivan i program frekvencijske analize u istim intervalima mogu se prikupljati i spektri. Rezultati se pamte direktno na CF ili SD memorijsku karticu. Prikupljanje (ili profil buke) se koristi za prikaz vremenske zavisnosti merenih parametara buke radi analize u životnoj ili radnoj sredini.
Program naprednog prikupljanja, omogućava kontinuirano merenje buke i prikupljanje periodičnih izveštaja kao dodatak programu prikupljanja. Ovaj modul omogućava merenje parametara kao što su Ldn ili Lden.
Opcija snimanja zvučnog zapisa, omogućava snimanje zvučnog zapisa koji se automatski pamti i pridružuje tekućem merenju. Ova opcija je kompatibilna sa svim modulima. Za snimanje zvučnog zapisa se koristi merni mikrofon, dok se za davanje govornih komentara koristi poseban, komentatorski mikrofon.