Predictor-LimA tip 7810

B&K - Softveri za proracun i predikciju buke

Predictor-LimA softverski paket tip 7810 predstavlja intuitivno i efikasno rešenje za proračun i mapiranje buke u životnoj sredini.
Ovaj softverski paket objedinjuje softver PredictorTM za intuitivno modelovanje i softver LimATM za brz i precizan proračun u jedinstveni, vrhunski komplet za proračun i mapiranje buke, bez obzira na veličinu i tip projekta za koji se koristi.

Intuitivan korisnički interfejs Predictora, omogućava brzo učenje i efikasan rad u softveru. Opcija prikaza više modela na ekranu istovremeno i neograničena undo/redo funkcija čine postupak modelovanja više nego jednostavnim. Korišćenjem makroa za automatske izmene, modelovanje realnih situacija je brzo, jednostavno i precizno, čak i u kompleksnom akustičkom okruženju.

LimA je otvorena i fleksibilna softverska platforma, koja omogućava integraciju sa eksternim podacima, komponentama za proračun i drugim informacionim sistema.
LimA podržava serverski koncept koji omogućava rad u mrežama sa više procesora i više PC računara čime se obezbeđuje maksimalni resursi za proračun. Poslovi se mogu raspodeliti po pojedinačnim delovima sistema koji zasebno izvršavaju proračun, modelovanje, analizu i izveštavanje u okviru jedinstvenog projekta.
3D modeli se mogu dobiti od različitih tipova ulaznih podataka, što znatno ubrzava postupak modelovanja. LimA ima velike mogućnosti za uvoz i izvoz podataka, uključujući i uvoz i optimizaciju geometrijskih podataka.

Primena:

- mapiranje i menadžment buke u životnoj sredini, akciono planiranje i studije uticaja na životnu sredinu
- mapiranje buke prema: zahtevima Evropske direktive za buku u životnoj sredini 2002/49/EC, uputstvu za proračunske metode (2003/613/EC) i preporukama Radne grupe Evropske Komisije za ocenu izloženosti buci.
- Usklađenost sa IPPC Direktive (2008/1/EC) i sličnim
- edukativne svrhe (veoma pogodan za fakultete i druge edukativne i regulatorne ustanove u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini)
- integracija sa drugim sistemima menadžmenta saobraćaja, životne sredini, GIS sistemima)

Karakteristike:

- Intiutivan, moderan i napredan korisnički interfejs omogućava brzo savladavanje softvera
- precizno i jednostavno modelovanje najsloženijih praktičnih situacija
- napredno geometrijsko post-procesiranje korišćenjem makroa
- brz proračun, ušteda u vremenu
- integrisano pamćenje podataka modela i odgovarajućih rezultata proračuna
- napredne analize proračuna i mogućnost predikcije za različite scenarije (‘'what if'')
- mogućnost proračuna zvučne snage nepoznatog izvora i automatskog ažuriranja prikaza mapa korišćenjem izmerenih vrednosti nivoa buke (Reverse Ingeenering, Instant Noise Maps)