Aplikacije

Buka u životnoj sredini

Aplikacija

TIP:

Merenje širokopojasnih parametara i frekvencijska analiza predstavljaju osnovu za izračunvanje merodavnog nivoa buke (Lr) koji se koristi za objektivnu ocenu uticaja buke na čoveka u skladu sa standardom ISO 1996-2.

više...

Buka u radnoj sredini

Aplikacija

TIP:

Bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju jednu od glavnih tema širom sveta. Povrede na radu mogu biti veoma teške i opasne i u značajnoj meri mogu smanjiti kvalitet života i radnu sposobnost. Više miliona ljudi širom sveta pati od gubitka sluha čiji je uzrok prekomerna izloženost buci na radnom mestu (NIHL-noise induced hearing loss).

više...

Građevinska akustika

Aplikacija

TIP:

Ova merenja su od neprocenjivog značaja za ispitivanje i kontrolu konstrukcionih elemenata u građevinarstvu u smislu buke i njenog prodiranja u unutrašnji prostor.
Brojni izvori buke iz okruženja (saobraćaj, industrija, komšijske aktivnosti) prodiru u naše domove, ometaju nas životni komfor i bitno utiču na naše aktivnosti (pre svega na odmor i rad).

više...

Vibracije u životnoj sredini

Aplikacija

TIP:

Vibracije tla i zgrada predstavljaju neželjeni efekat teškog transporta (kamioni, vozovi) i velikih građevinskih mašina i opreme

više...

Aerodromska buka

Aplikacija

TIP:

Zahtevi za smanjenjem aerodromske buke i smanjenjem emisije ugljen-dioksida doveli su do stroge zakonske regulative koja propisuje obavezan monitoring buke na aerodromima.

više...

Vibraciona testiranja

Aplikacija

TIP:

Širok dijapozon naših LDS šejkera omogućava vibraciona testiranja za ispitivanja komponenti, uređaja i mašina svih veličina - od poluprovodničkih komponenti do kompletnih satelitskih sistema, da bi se utvrdila njihova postojanost u stvarnim uslovima.

više...